Digitaalisen tuotetiedon hyödyntäminen

24.01.2019

Metropolia Ammattikorkeakoulu rakentaa hankkeessa digitaalisen tuotetiedon hyödyntämiseen ja tuotteen elinkaarenhallinnan (Product Lifecycle Management – PLM) etäopiskeluun soveltuvaa laajennusmoduulia. Laajennusmoduulin tarkoituksena on lisätä tuotteen elinkaarenhallinnan osaamisen tasoa erityisesti valmistavan teollisuuden alihankintaverkostossa. Investointituotteiden suunnittelu ja valmistus vaativat kehittynyttä osaamista ja työkaluja sekä ennen kaikkea kattavaa alihankintaverkostoa. Digitaalista tuotetietoa hyödyntämällä tämä laaja verkosto on mahdollista yhdistää palvelemaan tuoteprosessia sekä lisäämään strategista ketteryyttä tuotteen elinkaaren eri vaiheissa.

Tuotteen elinkaarenhallinnan merkitys on kasvanut nykyisessä, alati kiristyvässä liiketoimintaympäristössä. Järjestelmien käyttö on yleistynyt 2000-luvun alusta lähtien suomalaisessa ja kansainvälisessä teollisuudessa. Yksi tärkeimmistä syistä tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmien yleistymiselle on tuotteiden hallintaympäristön jatkuva monimutkaistuminen sekä kiristyvä kilpailu, joka pakottaa yritykset tehostamaan tuotteidensa kehitystä ideasta lopputuotteeksi.

Tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmien avulla yritysten tarkoitus on kasvattaa tuottavuutta pienentämällä tuotteeseen liittyviä kustannuksia ja maksimoimalla nykyisten ja tulevien tuotteiden arvo. Tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmän alle pyritään keräämään kaikki yrityksen toiminnot ja tietojärjestelmät, siten että mahdollisista päällekkäisistä toiminnoista päästään eroon. Yksinkertaistettuna tuotteen elinkaarenhallinta tarkoittaakin tapaa varastoida kaikkea yrityksen toimintaan liittyvää tietoa järjestelmällisesti tuotteen tai tuoteperheen koko elinkaaren ajan.

Tuotteen elinkaarenhallinnan kuitenkin suhteellisen lyhyestä historiasta ja järjestelmien jatkuvasta kehityksestä johtuen tuotetiedonhallinta- ja tuotteen elinkaarenhallintajärjestelmien käyttö opetuksessa aiheuttaa haasteita ja kehitystarpeita. Opetuksen onkin vastattava kiristyvän kilpailun luomiin haasteisiin. Erityisesti ammattikorkeakoulukenttää tuotteen elinkaarenhallinta koskettaa, sillä sen periaatteen ja ajatusmaailman ymmärtäminen koetaan kuuluvan insinöörien perusosaamiseen.

Opetukseen soveltuvan järjestelmän löytäminen onkin avainasemassa hyvin toimivan opetuksen järjestämisessä. Nykyisten järjestelmien käytössä on huomattu merkittävää kehitystarvetta järjestelmien käyttöönotossa, ylläpidossa ja hallinnoinnissa. Opetushenkilökunnan rajallisia resursseja kuormittavan ylläpito- ja hallinnointityön vähentämisellä voidaan saada parannettua oppimistuloksia, kun resursseja vapautuu opetuskäyttöön.