PoraKONE – Paikalliseen rakennemuutokseen vastaaminen insinöörikoulutusta laajentamalla

Työmarkkinoilla tunnistettuja ongelmia ovat nopeat muutokset elinkeinoelämän työvoiman tarpeessa ja osaamisen vanheneminen. 6Aika PoraKONE-hankkeessa kehitetään uusi toimintamalli, jolla vastataan insinöörien osaamistarpeiden muutoksiin ja luodaan uudenlaista yhteistyötä korkeakoulujen kesken. Hankkeen piloteissa koulutetaan insinöörejä kone-, energia- ja meritekniikan yritysten tarpeisiin. PoraKONEessa kehitetään myös malli ammattikorkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. Kohteena olevan verkoston kärkiyrityksinä on valtakunnallisestikin merkittäviä yrityksiä, joiden koko vaihtelee start up -yrityksistä suuryrityksiin.

PoraKONE-hankkeen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Jo hankkeen pilottikoulutuksiin osallistuu 250 insinööriopiskelijaa. Täsmäkouluttamalla insinöörejä nopeasti kasvualoille minimoidaan työttömyysajat. Aloitus ja eteneminen koulutuksissa ovat opiskelijan kannalta joustavia.

 

TYÖPAKETIT:

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin. Paketista vastaava osatoteuttaja on mainittu suluissa.

 

TP1: Laajennuskoulutuksien kohderyhmien löytäminen (Metropolia)

 • Työpaketin tavoitteena on kehittää, yhdessä 6Aika-kaupunkien eri toimijoiden kanssa, mekanismeja ja väyliä, joiden avulla laajennuskoulutuksien tarjoajat ja koulutettavat sekä työnantajat ja työnhakijat löytävät toisensa.
 • Työpaketissa myös rakennetaan ennakointimekanismeja työvoiman koulutustarpeeseen sekä ohjausmekanismeja, joilla koulutettavat ohjataan oikeaan koulutukseen ammattitaidon auditointikokeen kautta.

 

TP2: Digitaalisen tuotetiedon hyödyntäminen konetekniikan alihankintaverkostoissa (Metropolia)

 • Työpaketin tavoitteena on laajentaa ja päivittää osaamista digitaalisen tuotetiedon hyödyntämisessä yhdessä alihankintaverkoston yritysten kanssa.
 • Työpaketissa luodaan opintokokonaisuus, joka on käytettävissä osaamisen laajentamiseen koko Suomessa hankkeen aikana ja sen jälkeen.
 • Lisää tietoa

 

TP3: Meritekniikka (Turun AMK)

 • Työpaketin tavoitteena on tuottaa uudenlainen ratkaisu insinöörityövoiman osaamisen laajentamiseen muuttuvissa osaamistarpeissa.
 • Työpaketissa luodaan avoin ammattikorkeakoulumoduuli, joka on käytettävissä insinööriosaamisen laajentamiseen koko Suomessa hankkeen aikana ja sen jälkeen.
 • Lisää tietoa

 

TP4: Erikoislujat teräkset ja hitsaus (Oulun AMK)

 • Työpaketin avulla luodaan laajennusmoduuli, jonka avulla tekninen erityistietämys erikoislujien terästen hitsaamisessa ja uusille aloille työllistyminen paranee.
 • Erityisesti suunnitteluinsinöörit, tuotannonsuunnitteluinsinöörit ja tarkastustoiminnassa mukana olevat henkilöt hyötyvät työpaketin tuloksista. Suuri kohderyhmä tulevat olemaan opiskelijat, jotka voivat täydentää osaamistaan normaalin koulutuksen ulkopuolelta.
 • Yritykset ja työnhakijat saavat näin oman alueensa yritysten tarpeisiin suunnattua laajentavaa koulutusta.
 • Lisää tietoa

 

TP5: Teollisuustalous digitalisoituvassa maailmassa (Tampereen AMK)

 • Työpaketissa luodaan teknologia-alan yritysten kanssa etäopiskeluun soveltuva teollisuustalouden laajennusmoduuli.
 • Moduuli on avoin kaikille ammattikorkeakouluille, jolloin koulutusta tulee saataville koko Suomeen. Tämä lisää 6Aika-alueiden yritysten logistiikan, tilaus-toimitus-verkostojen ja teollisen ostotoiminnan osaamista huomioiden digitalisoinnin ja virtualisoinnin mahdollisuudet.
 • Lisää tietoa

 

TP6: Energia- ja ympäristötekniikka – Cleantech (Metropolia)

 • Työpaketissa luodaan alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa etäopiskeluun soveltuva energia- ja ympäristötekniikan laajennusmoduuli.
 • Työpaketin tavoitteena on erityisesti tarjota osaamista kaupunkiympäristön hajautetun energiatuotannon haasteisiin sekä ympäristölainsäädäntöön.

 

TP7: Tekniikan alan oppimisen yritysyhteistyö (Metropolia)

 • Virtuaalinen Teollisuusyhteistyö – Virtuaaliset työtavat kuten etäkokoukset, laadukkaan videokuvan reaaliaikainen välitys ja virtuaaliset tehdasmallit ovat yleistyneet yritysmaailmassa ja oppilaitoksissa. Tälle perustalle voidaan kehittää uusia yhteistyötapoja.
 • Yritysklusterin aikaansaaminen – Yritysten keskinäisen tuntemisen lisääntyessä ne pystyvät suunnittelemaan paremmin ja edullisemmin toimintaansa, koska kaikkien markkinatuntemus, -menetelmät sekä tieto muilta saatavista palveluista lisääntyy. Hankkeessa kehitetään malleja ja pilotoidaan yritysklusterin toimintaa koulutusteemojen avulla.
 • Yrityksissä oppimisen viitekehys – Työpaketissa kehitetään konealan yritysten tarpeiden perusteella viitekehys oppimisen toteuttamiseen yrityksissä. Lisäksi työpaketissa kehitetään työn opinnollistamista konealan yrityksissä sekä luodaan joustavien opintopolkujen mekanismeja yrityksen ja korkeakoulun välille.
 • Konealan insinöörien ammattiosaamisen auditointikoe – Työpaketissa kehitetään malli konealan insinöörien koulutuksen laadun ja osuvuuden auditointiin yritysten tarpeiden perusteella. Mallia kokeillaan ja vertaillaan vastaaviin toimintamalleihin kilpailijamaissa. Tehdään suositukset käyttöönotosta sidosryhmille.

 

TP8: Digitaalisen rakennemuutoksen työkalut (Tampereen AMK)

 • Työpaketti sisältää kolme toimenpidekokonaisuutta, joilla vastataan digitaalisen rakennemuutoksen tuomiin osaamishaasteisiin, erityisesti uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja niiden parempaan hyödyntämiseen. Työpaketissa selvitetään ja kehitetään digitaalista alustataloutta ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia ja vaadittavia osaamisia. Digitaalinen kestävyys, kuten tehokkuus, ylläpito, tietoturva, laajennettavuus, helppous liittyä ja tuki tulee huomioida toiminnoissa ja alustavalinnoissa.

 

TP9: Hallinto ja Viestintä

 • Turun ammattikorkeakoulu hankkeen päätoteuttajana vastaa hankkeen hallinnosta sekä viestinnän ja arvioinnin koordinoinnista. Kaikki muut osatoteuttajat osallistuvat työpaketin eri tehtäviin.

 

PoraKONE – toteuttajat ja rahoitus

Hanke on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä 6Aika- kaupunkien ja niiden alueiden ammattikorkeakoulujen kanssa.
Osatoteuttajat ovat ammattikorkeakoulut Metropolia, Oulu, Tampere ja Turku. Hanke  toteutetaan 6Aika ESR -rahoituksella ja rahoittajana toimii Hämeen ELY-keskus.

Hanke  tekee yhteistyötä 6Aika -strategiatoimiston ja muiden 6Aika-toimijoiden kanssa.